Nota prawna

Wydawcą Witryny jest:

Michelin Polska Sp. z.o.o. z siedzibą w Olsztynie przy ul. Leonharda 9, 10-454 Olsztyn, Polska, wpisana do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS: 0000873572, kapitał zakładowy: 979.920.576,00 zł wpłacony w całości, NIP: 739-020-38-25, Regon: 510008834 tel. +48 89 539 40 00. fax. +48 89 533 65 97

Hosting:

HITME.pl - MAREK BAJERSKI ul. Wiczlińska 34 81-578 Gdynia, Polska (PL) NIP: 8792487067 REGON: 340405340, tel. +48 530 630 021

Dyrektor wydawniczy: Magdalena Kuropieska-Deloff

Prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszą notą prawną przed rozpoczęciem korzystania z rowniewazni.michelin.pl - niniejszej witryny internetowej (dalej „Witryna”) przeznaczonej dla uczestników konferencji Wszyscy jesteśmy Równieważni. Niniejsza Witryna jest zastrzeżona dla Polski.

Spółki wchodzące w skład Grupy Michelin stanowią odrębne jednostki prawne i każda z nich ma własną osobowość prawną. Jednakże, w celu ułatwienia prezentacji informacji znajdujących się w Witrynie, stosowane będą zamiennie następujące terminy: „Michelin Polska Sp. z.o.o”, „Grupa”, „Grupa Michelin” oraz „my”, które to terminy stosuje się łącznie w odniesieniu do wszystkich spółek Grupy Michelin, z których każda działa na rynku w sposób niezależny.

ARTYKUŁ 1: CEL

Niniejsze warunki użytkowania oraz zastrzeżenia prawne dostępne w Witrynie mają na celu określenie warunków, na jakich Michelin Polska Sp. z.o.o udzieli użytkownikowi prawa do pobrania i korzystania z Witryny i oraz określenia warunków dostępu do Witryny i korzystania z niej.
Korzystanie z Witryny jest uzależnione od przestrzegania przez użytkownika niniejszej informacji prawnej, którą Michelin Polska Sp. z.o.o zastrzega sobie prawo do zmiany lub aktualizacji w dowolnym momencie. Uzyskując dostęp do Witryny i korzystając z niej, użytkownik wyraża zgodę na przestrzeganie warunków niniejszej informacji prawnej.

Jeśli użytkownik nie zgadza się z niniejszymi warunkami, powinien natychmiast zrezygnować z dostępu i/lub korzystania z niniejszej Witryny.

ARTYKUŁ 2: PRAWO DO POBIERANIA I UŻYWANIA WITRYNY

2.1 Witryna: Pobieranie i używanie

Michelin Polska Sp. z.o.o dokłada wszelkich starań, aby zapewnić dostępność Witryny, jednak nie jest do tego zobowiązany. Dostęp do Witryny może zostać zmodyfikowany, czasowo zawieszony lub zablokowany w celu konserwacji, aktualizacji lub z innych powodów, w szczególności natury technicznej, prawnej lub bezpieczeństwa. Michelin Polska Sp. z.o.o nie ponosi żadnej odpowiedzialności za te zakłócenia ani za jakiekolwiek wynikające z nich konsekwencje dla użytkownika.

Użytkownik zobowiązuje się do powstrzymania się od uzyskiwania dostępu do Witryny lub korzystania z niej w sposób nieuczciwy.

2.2. Treść: Dostęp i korzystanie


Witryna jest dostępna dla wszystkich Użytkowników i posiada kilka sekcji, w których zawarte są między innymi Informacje o organizatorze konferencji, programie konferencji, prelegentach, programie RownieWażni.

Michelin Polska Sp. z.o.o zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian, poprawiania, zawieszania i/lub usuwania treści zamieszczanych w Witrynie w dowolnym momencie i bez uprzedzenia.

Michelin Polska Sp. z.o.o przyznaje Użytkownikom prawo do pobierania, drukowania i korzystania z treści w niej zawartych na następujących warunkach: (i) o ile istnieje funkcja pobierania (ii), korzystania z treści do celów niekomercyjnych (iii), w dobrej wierze (iv) i bez ingerencji w oznaczenia własności oraz w datę publikacji danego elementu treści, jeżeli takowe będą obecne. W żadnym wypadku nie należy interpretować tego prawa jako udzielenia licencji na użytkowanie znaków towarowych bądź logotypów.

Treści osób trzecich, zgodnie z definicją z art. 3.2, podlegają właściwym warunkom stron trzecich.

2.3 Ograniczenia użytkowania

O ile Michelin Polska Sp. z.o.o nie zastrzegł uprzednio w sposób wyraźny, zabrania się jakiegokolwiek powielania, przedstawiania i wykorzystywania zawartości Witryny w sposób inny niż opisano powyżej, w szczególności:

  • wszelkich adaptacji, upubliczniania (na zamówienie lub w inny sposób), dystrybucji, retransmisji w jakiejkolwiek formie, networkingu, publicznej komunikacji całości lub części Witryny, a także wszystkich zamieszczonych w niej dzieł, usług, znaków towarowych i wszystkich materiałów chronionych prawami autorskimi lub materiałów, które mogą być chronione prawem własności intelektualnej;
  • wyodrębniania i wtórnego wykorzystywania, także na użytek prywatny, jakichkolwiek istotnych części zawartości (w zakresie ilościowym i/lub jakościowym) baz danych wygenerowanych przez Witrynę lub przez nią udostępnionych;
  • wszelkiego wielokrotnego i systematycznego wyodrębniania i wtórnego wykorzystywania, także na użytek prywatny, nawet najmniejszych zawartości baz danych wygenerowanych przez Witrynę lub przez nią udostępnionych;
  • wszelkich łącz, dostępu, modyfikacji, dodawania, usuwania związanego z automatycznym systemem przetwarzania publikacji online i zmieniającego warunki publikacji lub politykę redakcyjną.

Użytkownikom przypomina się, że poniższe czynności są zabronione:

  • dostęp i pozostawanie w nieuczciwych zamiarach w systemie automatycznego przetwarzania danych,
  • usuwanie, modyfikowanie lub dodawanie w oszukańczych zamiarach danych do tego systemu,
  • blokowanie systemu.

Użytkownik zobowiązuje się:

  • nie pobierać ani nie używać Witryny do celów niezgodnych z prawem lub w sposób niezgodny z prawem, w tym, ale nie ograniczając się do z naruszeń praw własności intelektualnej Michelin Polska Sp. z.o.o lub osób trzecich;
  • nie obchodzić zabezpieczeń wprowadzonych w Witrynie
  • nie zakłócać działania infrastruktury Michelin Polska Sp. z.o.o, w szczególności (i) w sposób niezgodny z prawem nie wchodzić na Witrynę i/lub pozostawać w niej, (ii) w sposób niezgodny z prawem nie hamować przepływu danych, nie dokonywać ich modyfikacji ani nie wprowadzać ich do Witryny i (iii) nie ingerować w nią w sposób bezzasadny.

Użytkownicy naruszający postanowienia niniejszych warunków narażają się na odpowiedzialność cywilną lub karną, w szczególności w związku z naruszeniem praw autorskich, naruszeniem praw o podobnym charakterze i/lub naruszeniem praw twórców baz danych i systemów automatycznego przetwarzania danych.

Naruszenie przez Użytkownika któregokolwiek z jego zobowiązań wynikających z niniejszych Warunków Użytkowania uznaje się za istotne naruszenie. Niezależnie od wszelkich innych środków prawnych określonych w niniejszym dokumencie oraz zgodnie z obowiązującym prawem Michelin Polska Sp. z.o.o będzie mieć prawo do odmowy, zawieszenia lub zablokowania dostępu Użytkownika do Witryny lub korzystania z niej bez powiadomienia i bez ponoszenia odpowiedzialności wobec Użytkownika.

ARTYKUŁ 3: PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

3.1. Postanowienia ogólne

Zawartość Witryny (która obejmuje między innymi informacje, teksty, pliki, wykresy, dane, oprogramowanie, bazy danych, interfejsy programistyczne aplikacji (API), ilustracje, fotografie, treści wizualne, audiowizualne i dźwiękowe, znaki towarowe i logotypy, a także formy, w jakich te elementy występują i samą Witrynę) jest chroniona prawem autorskim i/lub prawami własności intelektualnej. Zawartość Witryny jest wyłączną własnością jej wydawcy. Kopiowanie, odtwarzanie, przedstawianie, dostosowywanie, zmienianie, modyfikowanie, tłumaczenie lub rozpowszechnianie w całości lub w części przy pomocy jakichkolwiek narzędzi któregokolwiek z elementów treści zawartych w Witrynie należących do Michelin Polska Sp. z.o.o lub do stron trzecich jest niezgodne z prawem, z wyjątkiem ograniczonych praw przyznanych na mocy art. 4 poniżej i/lub pojedynczej kopii wykorzystywanej wyłącznie do prywatnych celów użytkownika. Zawartość Witryny może podlegać modyfikacjom w dowolnym momencie i bez uprzedzenia i jest publikowana bez jakiejkolwiek gwarancji, wyraźnej lub dorozumianej, i nie może być przedmiotem postępowania odszkodowawczego. Zawartość witryny jest chroniona prawem autorskim Michelin Polska Sp. z.o.o lub prawem autorskim partnerów Michelin Polska Sp. z.o.o. Wszelkie logotypy są zarejestrowanymi znakami towarowymi.

3.2 Dodatkowe zasady związane z treściami od osób trzecich

Niektóre „treści stron trzecich” (w tym między innymi wszystkie informacje, zawartość tekstowa, pliki, obrazy, grafiki, materiały wizualne, oprogramowanie, bazy danych, interfejsy programistyczne aplikacji (API), dane, ścieżki dźwiękowe, materiały wideo, fotografie, linki do stron internetowych, witryny stron trzecich, dane z sieci społecznościowych, kanały RSS z postów na blogach, a także biblioteki danych i słowniki oraz inne treści i materiały w dowolnej formie uzyskane lub pochodzące ze źródeł stron trzecich spoza Michelin Polska Sp. z.o.o) mogą być udostępniane/dostępne dla Użytkowników poprzez Witrynę, w niej lub w związku z korzystaniem z niej.

Wszelkie prawa własności intelektualnej i licencje na korzystanie z treści stron trzecich określają odpowiednie warunki stron trzecich.

ARTYKUŁ 4: KOMUNIKACJA ELEKTRONICZNA

W celu skontaktowania się z Michelin Polska Sp. z.o.o za pośrednictwem poczty elektronicznej należy wypełnić formularz kontaktowy dostępny w Witrynie. Odpowiedzi Michelin Polska Sp. z.o.o na e-maile, jak również zapewnienie dostępu do Witryny i jej zawartości nie mogą być uznawane jako przedstawiające działalność reklamową, promocyjną lub handlową na terytorium kraju, w którym rezyduje Użytkownik ani stanowić dowodu na prowadzenie takowej działalności.

ARTYKUŁ 5: OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Prosimy o zapoznanie się z Polityką prywatności i Polityką plików cookie.

Witryna może zawierać linki do stron w Internecie. Informujemy, że Michelin Polska Sp. z.o.o nie udostępnia danych osobowych Użytkowników Witryny na tych stronach, z wyjątkiem przypadków, gdzie stosowane są przyciski lub wtyczki mediów społecznościowych. Korzystając z linków do którejkolwiek z tych stron, należy pamiętać, że obowiązują na nich odrębne polityki prywatności, a Michelin Polska Sp. z.o.o nie ponosi w związku z nimi żadnej odpowiedzialności. 

ARTYKUŁ 6: ZAKRES GWARANCJI I ODPOWIEDZIALNOŚCI

6.1. Ograniczenia ogólne

O ILE NIE JEST TO ZABRONIONE OBOWIĄZUJĄCYM PRAWEM, WITRYNA ORAZ TREŚCI PUBLIKOWANE I/LUB DOSTĘPNE W NIEJ LUB ZA JEJ POŚREDNICTWEM SĄ PRZEDSTAWIANE „TAK JAK SĄ” BEZ JAKIEJKOLWIEK WYRAŹNEJ LUB DOROZUMIANEJ GWARANCJI, A Michelin Polska Sp. z.o.o W SPOSÓB WYRAŹNY NIE PONOSI ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK TREŚCI LUB CAŁĄ ZAWARTOŚĆ WITRYNY I/LUB NIĄ SAMĄ. Michelin Polska Sp. z.o.o NIE MOŻE ZOSTAĆ POCIĄGNIĘTA DO ODPOWIEDZIALNOŚCI W PRZYPADKU, GDYBY URZĄDZENIA ELEKTRONICZNE UŻYTKOWNIKA ZOSTAŁY ZANIECZYSZCZONE WSKUTEK ZARAŻENIA WIRUSEM LUB JAKĄKOLWIEK INNYM ZARAŻENIEM. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA ZABEZPIECZENIE URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH SPOCZYWA NA ICH UŻYTKOWNIKU.

W ŻADNYM PRZYPADKU Michelin Polska Sp. z.o.o, JEJ KADRA ZARZĄDZAJĄCA, PRACOWNICY, AGENCI, DOSTAWCY LUB PARTNERZY WSPOMNIANI W WITRYNIE NIE BĘDĄ POCIĄGANI DO ODPOWIEDZIALNOŚCI KONTRAKTOWEJ, DELIKTOWEJ LUB JAKIEJKOLWIEK INNEJ ZA JAKIEKOLWIEK SZKODY POŚREDNIE LUB BEZPOŚREDNIE, PRZYPADKOWE LUB WYNIKOWE ORAZ ZA JAKIEKOLWIEK INNE SZKODY, W SZCZEGÓLNOŚCI FINANSOWE BĄDŹ HANDLOWE, WYNIKAJĄCE Z DOSTĘPU I/LUB KORZYSTANIA Z WITRYNY LUB Z JAKIEJKOLWIEK INFORMACJI UZYSKANEJ W WITRYNY LUB ZA JEJ POŚREDNICTWEM, W TYM, MIĘDZY INNYMI, TREŚCI STRON TRZECICH (ZGODNIE Z DEFINICJĄ Z ART. 3.2).

6.2 Dodatkowe ograniczenia dotyczące treści stron trzecich i Witryny

WITRYNA MOŻE ZAWIERAĆ ZWYKŁE LUB GŁĘBOKIE LINKI HIPERTEKSTOWE ODSYŁAJĄCE DO TREŚCI STRON TRZECICH. W PRZYPADKU UMIESZCZANIA LINKÓW GŁĘBOKICH KONIECZNE JEST UZYSKANIE ZEZWOLENIA ODPOWIEDNICH STRON. UŻYTKOWNIK POTWIERDZA, ŻE Michelin Polska Sp. z.o.o, NIE JEST ODPOWIEDZIALNA ZA TREŚCI STRON TRZECICH I NIE JEST ZOBOWIĄZANA DO ICH KONTROLOWANIA, MONITOROWANIA ANI POPRAWIANIA. PONADTO Michelin Polska Sp. z.o.o, NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA DOSTĘPNOŚĆ, TRAFNOŚĆ, ZAWARTOŚĆ, TREŚCI REKLAMOWE, PRODUKTY I/LUB USŁUGI DOSTĘPNE NA TYCH WITRYNACH LUB NA WITRYNACH ZEWNĘTRZNYCH. W ZWIĄZKU Z TYM Michelin Polska Sp. z.o.o, NIE BĘDZIE PONOSIĆ JAKIEJKOLWIEK ODPOWIEDZIALNOŚCI Z TYTUŁU BEZPOŚREDNICH CZY POŚREDNICH SZKÓD, JAKIE MOGĄ WYNIKNĄĆ Z DOSTĘPU (LUB BRAKU DOSTĘPU) LUB KORZYSTANIA (LUB BRAKU KORZYSTANIA) Z TREŚCI STRON TRZECICH, ANI TEŻ Z TYTUŁU JAKIEGOKOLWIEK NIEDOSTOSOWANIA TYCH WITRYN DO OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW.

Michelin Polska Sp. z.o.o, MOŻE AKTUALIZOWAĆ, ZMIENIAĆ LUB MODYFIKOWAĆ WITRYNĘ W WYNIKU ZMIANY LUB NIEDOSTĘPNOŚCI TAKICH TREŚCI LUB WITRYN INTERNETOWYCH STRON TRZECICH. Michelin Polska Sp. z.o.o, MOŻE RÓWNIEŻ ZAPRZESTAĆ DOSTĘPU DO TREŚCI STRON TRZECICH LUB ICH WITRYN INTERNETOWYCH BEZ PONOSZENIA JAKIEJKOLWIEK ODPOWIEDZIALNOŚCI WOBEC UŻYTKOWNIKA.

ARTYKUŁ 7: PRAWO WŁAŚCIWE I JURYSDYKCJA

Wszelkie spory dotyczące Witryny lub niniejszej noty prawnej będą rozstrzygane przez polskie sądy według siedziby Michelin Polska Sp. z.o.o. Wszelkie spory będą rozstrzygane i interpretowane zgodnie z prawem polskim co do meritum, niezależnie od konfliktu przepisów prawa.

Użytkownik potwierdza i zgadza się, że powyższa klauzula nie uniemożliwi, nie ograniczy ani nie pomniejszy w jakikolwiek sposób prawa Michelin Polska Sp. z.o.o, do ubiegania się o sprawiedliwe zadośćuczynienie, w tym zabezpieczenie roszczeń w drodze nakazu sądowego przed właściwym sądem w dowolnej jurysdykcji.

Korzystanie z Witryny oznacza wyraźną zgodę użytkownika na stosowanie niniejszego artykułu. W przypadku, gdyby którykolwiek z zapisów niniejszego dokumentu został z jakiegokolwiek powodu uznany za niezgodny z prawem, nieważny lub niemający zastosowania, zostanie on wyłączony z treści niniejszego dokumentu i nie będzie mieć wpływu na ważność lub zastosowanie pozostałych warunków.

Nota prawna: 18.04.2024

Jeśli chcesz, możemy wysyłać Ci powiadomienia o nowościach na stronie. Wystarczy wyrazić zgodę na otrzymywanie powiadomień.